watch-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-dog.

Từ điển Anh Việt

  • watch-dog

    * danh từ

    chó giữ nhà

    người bảo vệ, người kiểm tra, người giám hộ