watch-bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-bell.

Từ điển Anh Việt

  • watch-bell

    * danh từ

    (hàng hải) chuông báo giờ (trên tàu thủy)

    (sử học) chuông báo động