watch-light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-light.

Từ điển Anh Việt

  • watch-light

    * danh từ

    (hàng hải) lửa báo hiệu