watch-chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-chain.

Từ điển Anh Việt

  • watch-chain

    /'wɔtʃtʃein/

    * danh từ

    dây đồng hồ