watch-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-house.

Từ điển Anh Việt

  • watch-house

    * danh từ

    (quân sự) trạm gác, chòi canh