watch-key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-key.

Từ điển Anh Việt

  • watch-key

    * danh từ

    chìa khoá lên dây đồng hồ