watch-night nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-night nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-night giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-night.

Từ điển Anh Việt

  • watch-night

    /'wɔtʃnait/

    * danh từ

    đêm giao thừa