watch-night service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-night service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-night service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-night service.

Từ điển Anh Việt

  • watch-night service

    * danh từ

    khoá lễ đêm giao thừa; lễ giao thừa