watch lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watch lathe

    * kỹ thuật

    máy tiện để bàn

    cơ khí & công trình:

    máy tiện đồng hồ