watchwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watchwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watchwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watchwork.

Từ điển Anh Việt

  • watchwork

    * danh từ

    máy đồng hồ