wagon with inflammable goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon with inflammable goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon with inflammable goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon with inflammable goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon with inflammable goods

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa xe chở hàng cháy nổ