wagon humping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon humping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon humping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon humping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon humping

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dốc gù dồn tàu