wagon man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon man

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công nhân đẩy goòng