wagons-lits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagons-lits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagons-lits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagons-lits.

Từ điển Anh Việt

  • wagons-lits

    * danh từ

    <đsắt> toa nằm