wagon for transporting phosphate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon for transporting phosphate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon for transporting phosphate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon for transporting phosphate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon for transporting phosphate

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa xe chuyên chở phốt phát