wagon load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon load

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tải đầy xe

    tải trọng toa xe