wagon roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon roof

    * kỹ thuật

    mái cong hình trụ

    mái cuốn