wagon-load lot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon-load lot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon-load lot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon-load lot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon-load lot

    * kinh tế

    lô hàng đầy xe