wagon-load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon-load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon-load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon-load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon-load

    * kinh tế

    lô hàng đầy xe