wagon for carrying hot ingots nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon for carrying hot ingots nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon for carrying hot ingots giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon for carrying hot ingots.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon for carrying hot ingots

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa xe vận chuyển thép thỏi nóng