wagon ultilization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon ultilization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon ultilization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon ultilization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon ultilization

    * kỹ thuật

    khai thác toa xe hàng

    giao thông & vận tải:

    vận dụng toa xe