wagon for transporting lime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon for transporting lime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon for transporting lime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon for transporting lime.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon for transporting lime

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa xe chuyên chở đá vôi