wagon axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon axle

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trục toa xe hàng