wagon wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon wheel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wagon wheel

    a wheel of a wagon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).