wagon employment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon employment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon employment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon employment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon employment

    * kỹ thuật

    khai thác toa xe hàng

    giao thông & vận tải:

    vận dụng toa xe