wagon shed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon shed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon shed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon shed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon shed

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà để toa xe