wagon balance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon balance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon balance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon balance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon balance

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cân toa xe