wagon sequence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon sequence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon sequence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon sequence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon sequence

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thành phần đoàn tàu hàng