wagon age nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon age nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon age giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon age.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon age

    * kinh tế

    sự vận tải bằng xe hàng