wagon tipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon tipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon tipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon tipper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon tipper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị lật toa