wagon cession price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon cession price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon cession price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon cession price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon cession price

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giá bán trên xe