wagon tire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon tire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon tire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon tire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wagon tire

    a metal hoop forming the tread of a wheel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).