wagon lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon lift

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy nâng toa

    tời nâng toa