wagon hoist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon hoist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon hoist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon hoist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon hoist

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy nâng toa

    tời nâng toa