wagon road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường xe bò