wagon head vault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon head vault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon head vault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon head vault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon head vault

    * kỹ thuật

    mái cong hình trụ