wagon drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagon drill

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị khoan di động (kiểu xe con)