wagonload nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagonload nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagonload giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagonload.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagonload

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa hàng hóa

    trọng tải của toa