wage zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage zone

    * kinh tế

    khu vực tiền lương