wage funds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage funds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage funds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage funds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage funds

    * kỹ thuật

    quỹ tiền lương