wage stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage stop

    * kinh tế

    phương pháp giới hạn mức lương