wage packet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage packet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage packet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage packet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage packet

    * kinh tế

    phong bì lương (số tiền lương thực tế)