wage tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage tax

    * kinh tế

    thuế lương