wage range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage range

    * kinh tế

    phạm vi tiền lương