wage policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage policy

    * kinh tế

    chính sách tiền lương