wage-sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage-sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage-sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage-sheet.

Từ điển Anh Việt

  • wage-sheet

    /'weidʤʃi:t/

    * danh từ

    giấy trả lương