wage theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage theory.

Từ điển Anh Việt

  • Wage theory

    (Econ) Lý thuyết tiền công.

    + Lý thuyết tân cổ điển ngày nay là một mô hình khoa học chủ yếu trong phân tích xác định lương. Tuy nhiên, ưu thế của lý thuyết tân cổ điển về lao động tuyệt nhiên không liên tục và tự nó đã bị lý thuyết tân cổ điển đi trước.