wage in kind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage in kind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage in kind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage in kind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage in kind

    * kinh tế

    lương bằng hiện vật