wage-scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage-scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage-scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage-scale.

Từ điển Anh Việt

  • wage-scale

    /'weidʤskeil/

    * danh từ

    thang lương