wage goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage goods

    * kinh tế

    hàng hóa tiền lương

    hàng nhu yếu phẩm